Häiriötilanteiden Hallinta

Mobiili ratkaisu

Integroituu olemassa oleviin järjestelmiin

Tosiaikainen raportointi

Selkeä ja intuitiivinen käyttö

Luotettava

Työnkulun virtaviivaisuus

People running - incidenthantering - incident management

Vastuu- ja sidosryhmien automaattinen tavoittaminen ja tiedottaminen

Ratkaisuamme käytetään hälyttämään ja kutsumaan vastuuryhmiä ja/tai -henkilöitä paikalle kriittisissä tilanteissa. Olemme automatisoineet koko työnkulun, ryhmän jäsenten paikantamisen, huomioiden heidän saatavuutensa, kutsumalla resursseja juuri tarpeen mukaan, käsittelemään tarvittavat ohjeistukset ja vahvistukset sekä pitämällä sidosryhmät ajan tasalla.

Kun työnkulku ja viestintä ovat automatisoitua ja prosessiin perustuvaa, ihmisvirheiltä vältytään ja varmistetaan, että kaikki tapahtuu suunnitellusti. Koko viestintäketju saadaan toimimaan nopeasti ja tehokkaasti, ja myös koordinoivalle henkilökunnalle jää enemmän aikaa itse tilanteen ratkaisemiseen.

Toiminta voidaan organisoida usealla tavalla. Yksi tapa on ryhmitellä eri vastuuryhmät osaamis- ja asiantuntemusprofiilin mukaan, jolloin haun kohdentaminen ja tarvittavien asiantuntijoiden määrä on helppo rajata.

Tapahtumaketjun käynnistäminen tapahtuu muutamalla klikkauksella web-pohjaisessa tai mobiililaitteessa toimivassa käyttöliittymässä. Järjestelmä hyödyntää automaattisesti puhe-, tekstiviesti- ja/tai muita mobiilikanavia tavoittaakseen tarvittavat resurssit. Jos ensimmäinen vastaanottaja hylkää kutsun tai ei vastaa annetussa määräajassa, käynnistyy sama prosessi automaattisesti ryhmän seuraavalle jäsenelle. Kutsu voidaan toimittaa myös samanaikaisesti kaikille ryhmän jäsenille. Kun tarvittavat resurssit on vahvistetusti allokoitu, pysähtyy prosessi automaattisesti ja järjestelmä generoi loppuraportin. Prosessin etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti myös web-pohjaiselta seurantanäytöltä.

Ambulance response

We’ve developed our portfolio of prepackaged SMS services, including Work Requests via SMS and Automated response team call-out. These packages are both designed to improve the process of sending work requests and quickly finding the right personnel in emergency situations.

Read more

Tärkeää huomioida

Häiriötilanteiden hoidossa aika on kriittinen tekijä

Minimoi vasteajat hälytys- ja poikkeustilanteissa automatisoimalla resurssien allokointiprosessi

Keskity olennaiseen

Keskity tilanteen hallintaan ja ratkaisemiseen, ei tarvittavien resurssien etsimiseen ja tavoittamiseen manuaalisesti

Vältä inhimilliset virheet

Kriisitilanteessa inhimillisen virheen riski kasvaa ja sen vaikutus on isompi kuin normaalitilanteessa. Automatisoimalla työnkulku inhimillisen virheen mahdollisuus poistetaan ja prosessi viedään läpi suunnitellusti, joka kerta.

Varaa esittely