Incidenthantering

Lösningar för kommunikation och resursallokering som stöder verksamhetskontinuitet och återhämtningsförmåga vid incidenter.

Effektiv kommunikation i tidskritiska situationer

Kommunikation är en kritisk del i alla processer för incidenthantering. Behovet att lokalisera och informera berörda personer samt att initiera processer för incidenthantering kräver tillförlitlig och effektiv kommunikation. En tjänst för att hantera kritisk kommunikation under disruptiva eller akuta skeenden minskar riskerna och förbättrar möjligheterna att snabbt återgå till normalläge.

Vi samarbetar med organisationer och företag för att automatisera och effektivisera tidskritisk kommunikation i processer för incidenthantering. Våra lösningar hittar, validerar och kommunicerar status med både fördefinierade och ad-hoc team. Inbyggd intelligens används för att nå rätt resurser med rätt kompetenser vid akuta händelser och incidenter. Positioneringstjänster kan också användas för att filtrera resurser. Vi använder flera olika kommunikationskanaler för att etablera kontakt och öppna en interaktiv dialog med rätt resurser. Våra lösningar gör det möjligt att dela nödvändig information med alla berörda parter för en effektiv incidenthantering.

 

Under en incident är det många olika funktioner som behöver informeras, till exempel:

  • Ett insatsteam kan behöva kallas in
  • Ledningsfunktioner behöver informeras om situationen
  • Personal och nyckelpersoner behöver få information om hur de ska hantera vissa situationer
  • Allmänheten kan behöva varnas o potentiellt farliga situationer

Oavsett vem som behöver informeras eller varnas så är kommunikationen tidskritisk och de som ska hantera situationen upplever ofta en hög arbetsbelastning vid en incident. Automatiserad, regelbaserad kommunikation sparar tid och gör det möjligt för nyckelpersoner att ägna sig åt att hantera själva incidenten. Det minimerar risken för misstag orsakade av den mänskliga faktorn i kritiska situationer och säkerställer att processer och regelverk följs.

När incidenter inträffar sällan måste systemet för att hantera dem vara intuitivt och lättanvänt. Komplexa system och krångliga gränssnitt kan fördröja en insats betydligt eller göra att den inte blir optimal. Vår plattform för kommunikation vid incidenter är designad för att vara lätt att använda med ett intuitivt användargränssnitt. Den stöder automatiserad kommunikation och använder intelligenta flöden för att skapa kommunikationsprocesser.

 

Kontakta oss